Πιστοποιήσεις

Τα βιολογικά προϊόντα ORGANIC πιστοποιούνται από τη ΔΗΩ. Η ΔΗΩ είναι ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός ελέγχου τρίτου μέρους ("Πιστοποιητικός Οργανισμός") που ελέγχει τη συμμόρφωση των βιολογικών προϊόντων με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη, μέσα από το νόμο, για τη χρήση του όρου «βιολογικό». Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα βιολογικά προϊόντα ορίζεται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 834/2007/ΕΚ. Την πιστοποίηση την εφαρμόζουν «Πιστοποιητικοί Οργανισμοί» και υπόκεινται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα βιολογικά προϊόντα πληρούν αυστηρές προδιαγραφές από το χωράφι μέχρι το τραπέζι σας! Σε επίπεδο πρωτογενούς φυτικής παραγωγής, μια γεωργική εκμετάλλευση που παράγει βιολογικά προϊόντα ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών και ορμονών.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και στην πρωτογενή ζωική παραγωγή, καθώς εκεί ελαχιστοποιείται ή αποφεύγεται πλήρως η χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται.

Σε επίπεδο μεταποίησης διατηρείται η ταυτότητα των βιολογικών προϊόντων με συγκεκριμένες μεθόδους διαχωρισμού τους από τα συμβατικά, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανή επιμόλυνση των βιολογικών προϊόντων από αυτά.

Ρυθμίσεις cookies